รูปถ่ายงาน "วันบูรพาจารย์" เนื่องในวาระครบวันมรณภาพ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ปีที่ ๕๘
ณ วัดภูริทัตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ช่วงเช้าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐


พระภิกษุจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งธรรมยุติและมหานิกาย
ฉันภัตตาหารร่วมกัน


ถวายกฐินประจำปี๒๕๕๐


อนุโมทนากฐินทาน


< หน้าก่อน : หน้าต่อไป >

www.luangpumun.org