รูปถ่ายงาน "วันบูรพาจารย์" เนื่องในวาระครบวันมรณภาพ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ปีที่ ๕๘
ณ วัดภูริทัตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ช่วงสายวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐


คานหาม มุ้ง ประทุน ของหลวงปู่มั่นยามมาพักอาพาธ
ณ วัดป่ากลางโนนภู่อำเภอพรรณานิคม


พระอาจารย์บุญเรือง วัดป่าผาลาด จังหวัดกาญจนบุรี
ท่านมาทอดกฐินแด่วัดป่ากลางโนนภู่


ศาลาพักอาพาธของหลวงปู่มั่นสภาพในปัจจุบัน


ทางเดินจงกรมจำลอง ของหลวงตามหาบัว
ยามมาอุปัฏฐากหลวงปู่มั่นที่พักอาพาธ


โต๊ะหมู่บูชาหลวงปู่มั่นณวัดป่ากลางโนนภู่

< หน้าก่อน : หน้าต่อไป >

www.luangpumun.org