๑ ชาติกำเนิดและการอุปสมบท

บ้านคำบง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
อนุสรณ์สถานบ้านเกิด
ณ บ้านคำบง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ท่านกำเนิดในสกุลแก่นแก้ว บิดาชื่อคำด้วง มารดาชื่อจันทร์ เพีย ( พระยา ) แก่นท้าวเป็นปู่ นับถือพุทธศาสนา

เกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ณ บ้านคำบง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ( ปัจจุบันคือ บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี )

มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน ๗ คน ท่านเป็นบุตรคนหัวปี ท่านเป็นคนร่างเล็ก ผิวขาวแดง แข็งแรง ว่องไว สติปัญญาดีมาตั้งแต่กำเนิดฉลาดดี

เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายได้เรียนอักขรสมัยในสำนักของอา คือเรียนอักษรไทยน้อย อักษรไทย อักษรธรรม และอักษรขอมอ่านออกเขียนได้ นับว่าท่านเรียนได้รวด เร็ว เพราะมีความทรงจำดี และมีความขยันหมั่นเพียรชอบการเล่าเรียนศึกษา

เมื่อท่านอายุได้ ๑๕ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรในสำนักวัดบ้านคำบง ท่านใดเป็นบรรพชาจารย์ไม่ปรากฏ ครั้นบวชแล้วได้ศึกษาหาความรู้ทางพระศาสนา มีสวดมนต์และสูตรต่างๆ ในสำนักบรรพชาจารย์ จดจำได้รวดเร็ว อาจารย์เมตตาปรานีมาก เพราะ เอาใจใส่ในการเล่าเรียนดี ประพฤติปฏิบัติเรียบร้อย เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้

บ้านคำบง
สถานเดิมของ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร
ณ บ้านคำบง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
(ภาพเก่าจากหนังสือ ประวัติหลวงปู่มั่นฯ)

วัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง
วัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง
วัดบ้านคำบง ปัจจุบันคือ วัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง
วัดที่หลวงปู่มั่น บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๕ ปี

 

หลวงปู่เสาร์
พระครูวิเวกพุทธกิจ
หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

พระอาจารย์กรรมฐาน

เมื่ออายุท่านได้ ๑๗ ปี บิดาขอร้องให้ลาสิกขา เพื่อช่วยการงานทางบ้านท่านก็ได้ลาสิกขาออกไปช่วยงาน ของบิดามารดาเต็มความสามารถ ท่านเล่าว่าเมื่อลาสิกขาไปแล้วยังคิดที่จะบวชอีกอยู่เสมอไม่ลืมเลย คงเป็นเพราะอุปนิสัยในทางบวชมาแต่ก่อนอย่างหนึ่งอีกอย่าง หนึ่งเพราะติดใจในคำสั่งของยายว่า

"เจ้าต้องบวชให้ยาย เพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายาก"

คำสั่ง ของยายนี้ คอยสะกิดใจอยู่เสมอ ครั้นอายุท่านได้ ๒๒ ปี ท่านเล่าว่ามีความอยากบวชเป็นกำลัง จึงอำลาบิดา มารดาบวชท่านทั้งสองก็อนุญาตตามประสงค์ ท่านได้เข้าศึกษา ในสำนักพระอาจารย์เสาร์ ( หลวงปู่เสาร์ ) กนฺตสีโล วัดเลียบ เมืองอุบล

อุปสมบท เป็นภิกษุภาวะในพุทธศาสนา ณ วัดศรีทอง(วัดศรีอุบลรัตนาราม)อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระอริยกวี (อ่อน) เป็นพระ อุปฌาย์ พระครูสีทาชยเสโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูประจักษ์อุบลคุณ ( สุ่ย ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๓๖

พระอุปัชฌายะขนานนามมคธให้ว่า "ภูริทัตโต"แปลว่า "ผู้ให้ปัญญา ผู้แจกจ่ายความฉลาด" เสร็จอุปสมบทกรรมแล้ว ได้กลับมาศึกษาวิปัสสนาธุระกับพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ณ วัดเลียบต่อไป เมื่อแรกอุปสมบทท่านพำนักอยู่วัดเลียบ โดยได้เรียนกรรมฐานจากพระอาจารย์เสาร์ เมื่องอุบลราชธานีเป็นปกติ และได้ออกไปอาศัยอยู่วัดบูรพาราม เมืองอุบลราชธานีเป็นครั้งคราว

ในระหว่างนั้นได้ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้น อันเป็นส่วน แห่งพระวินัย คือ อาจาระความประพฤติมารยาท อาจริยวัตร และอุปัชฌายวัตร ปฏิบัติได้เรียบร้อยดีจนเป็นที่ไว้วางใจของพระอุปัชฌาจารย์ และได้ศึกษาข้อปฏิบัติอบรมจิตใจ คือ เดินจงกรมนั่งสมาธิกับการสมาทานธุดงควัตรต่างๆ

พระอริยกวี อ่อน
พระอริยกวี ( อ่อน ธมฺมรกฺขิโต)
วัดศรีอุบลรัตนาราม ( ศรีทอง ) จ.อุบลราชธานี
พระอุปัชฌาย์

พระครูสีทา
พระครูสีทา ชยเสโน
วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี
พระกรรมวาจาจารย์
พระครูประจักษ์อุบลคุณ
พระครูประจักษ์อุบลคุณ ( สุ้ย ญาณาสโย )
วัดศรีอุบลรัตนาราม ( ศรีทอง ) จ.อุบลราชธานี
พระอนุสาวนาจารย์

วัดศรีอุบลรัตนาราม
วัดศรีอุบลรัตนาราม
อุโบสถเดิม
ศาลาการเปรียญ

วัดศรีทอง (ปัจจุบัน วัดศรีอุบลรัตนาราม)
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่อุปสมบท

วัดเลียบ
วัดเลียบ
พระจุลจอมเมือง (ภาพเก่า) พระประธานในอุโบสถ
อุโบสถ หลังปัจจุบัน
วัดเลียบ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่พำนักในระยะเริ่มต้น

วัดบูรพา
วัดบูรพา
ภายในอุโบสถเก่า
หอไตร
วัดบูรพา
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่พำนักในช่วงเริ่มต้น

หน้าหลัก หน้าต่อไป >

www.luangpumun.org ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ ar1008@hotmail.com
ขอขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ มโนสุทธิ ผู้ให้การสนับสนุนเ็วบไซต์