ปกิณกะ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

เว็บไซต์ luangpumun.org ได้รวบรวมเรื่องราวปกิณกะ
ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่พบตามบันทึกต่างๆ
อีกทั้งจากการลงพื้นที่จริงของผู้ดูแลเว็บไซต์ ดังนี้ (คลิ๊กที่หัวข้อ เพื่ออ่านรายละเอียด)

 ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถร ประวัติความเป็นมา และปฏิปทา
ของพระธุดงคกรรมฐาน - วิปัสสนาธุระของประเทศไทย พอเป็นสังเขป คัดลอกจากเว็บไซต์ กองทัพธรรมพระกรรมฐาน ที่ปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงได้แล้ว

 กองทัพธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระในสมัยพระบุรพาจารย์แห่งยุค เล่าถึงประวัติของคณะสงฆ์ธรรมยุต ความเป็นมาของพระธุดงคกรรมฐานในประเทศไทย และการเผยแผร่ธรรมของคณะพระกรรมฐาน บันทึก โดย พระญาณวิศิษฏ์ ( สิงห์ ขนฺตยาคโม ) พระอริยคุณาธาร ( เส็ง ปุสฺโส ) คัดลอกจากนิตยสารโลกทิพย์ ฉบับที่ ๒๗ ปีที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

วัดป่าบ้านหนองผือ เล่าถึงประวัติความเป็นมา พร้อมภาพประกอบของวัดป่าบ้านหนองผือ ( ปัจจุบัน วัดป่าภูริทัตตถิราวาส ) คัดลอกจากหนังสือบูรพาจารย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕

ปกิณกธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น เล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าสนใจในช่วงที่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต จำพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองผือ ช่วง ๕ พรรษาสุดท้าย คัดจากหนังสือบูรพาจารย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕

ถ้ำสาริกา : อนุสรณ์แห่งความกล้าหาญในธรรม เรื่องราวและภาพถ่าย วัดถ้ำสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก จากการลงเก็บข้อมูล ของผู้ดูแลเว็บไซต์

เคลื่อนขบวนสู่ความจริง เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงปัจฉิมสมัย ขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ขณะอาราธนาองค์หลวงปู่มั่น จากวัดป่าบ้านหนองผือสู่วัดป่าสุทธาวาส คัดจากหนังสือบูรพาจารย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕

ยามปัจฉิมกาลหลวงปู่มั่น พรรณนาถึงเหตุการณ์ในช่วงปัจฉิมกาล จนถึงมรณกาล ของหลวงปู่มั่น ภูีริทตฺโต เรียบเรียงจากบันทึกของศิษยานุศิษย์ ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์

อุปนิสัยท่านพระอาจารย์มั่น จากบางส่วนที่ปรากฏในชีวประวัติ ซึ่งบันทึก โดย หลวงปู่หลุย จนฺสาโร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเสด็จมาสืบข้อเท็จจริง ในกรณีเมื่อมีผู้กล่าวหาถึงความประพฤติของพระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ จากบันทึกของ หลวงปู่วิริยังค์ สิรินฺธโร

ตามรอยเส้นทางธรรม ๙ ปีสุดท้ายในสกลนคร ร่วมเดินไปยังดินแดนแห่งธรรม "สกลนคร " เว็บไซต์หลวงปู่มั่นฯ ภูมิใจนำเสนอ

หนังสือ รวมหนังสือที่ผู้จัดทำเว็บไซต์ใช้ในการรวบรวมประวัติ ธรรมะ และรูปภาพหลวงปู่มั่น แนะนำหนังสือที่จะใช้ค้นคว้าประวัติขององค์ท่านต่อไป

หน้าหลัก

www.luangpumun.org ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ ar1008@hotmail.com
ขอขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ มโนสุทธิ ผู้ให้การสนับสนุนเ็วบไซต์