เนื่องในโอกาสคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่มั่น ภูริทตฺคมหาเถร "วันบูรพาจารย์" ปีที่ ๕๕ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เว็บไซต์หลวงปู่มั่นฯ ขอเชิญร่วม "ตามรอยเส้นทางธรรม ๙ ปีสุดท้ายในสกลนคร หลวงปู่มั่น ภูริทฺตตมหาเถร" ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่องค์ท่านเคยจำพรรษาและพักวิเวกในช่วง ๙ ปีสุดท้ายในชีวิตสมณะในสกลนคร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๙๒ พร้อมกับเล่าถึงสภาพในปัจจุบันของสถานที่ต่างๆ เหล่านี้ จากการสำรวจ ๒ ครั้ง ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอเชิญธรรมทัศนา ณ บัดนี้

๑. วัดป่าวิสุทธิธรรม บ้านโคก จำพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ และ พ.ศ. ๒๔๘๗
๒. วัดป่านาคนิมิตต์ บ้านนามน จำพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๘๖
๓. เสนาสนะป่าบ้านนาสีนวล พักวิเวกหลังออกพรรษา พ.ศ. ๒๔๘๖
๔. เสนาสนะป่าบ้านห้วยแคน พักวิเวกในปี พ.ศ. ๒๔๘๘
๕. วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ จำพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ - พ.ศ. ๒๔๙๒
๖. วัดป่ากลางโนนภู่ บ้านกุดก้อม พักอาพาธในปี พ.ศ. ๒๔๙๒
๗. วัดป่าสุทธาวาส พักวิเวกในปี พ.ศ. ๒๔๘๔
มรณภาพในปี พ.ศ. ๒๔๙๒

ขอขอบคุณและบันทึกการเดินทาง

ขอเชิญทุกท่านร่วมติชมให้คำแนะนำได้ที่ สมุดเยี่ยม ครับ

 

หน้าต่อไป >
http://www.luangpumun.org