ปกิณกะ : รวบรวมบทความและธรรมะทั่วไป
  ของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตตมหาเถระ ไปยังหน้า : [หน้าหลัก ]
 


ปกิณกะ

 ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถร ประวัติความเป็นมาและปฏิปทา
ของพระธุดงคกรรมฐาน - วิปัสสนาธุระของประเทศไทย จากเว็บกองทัพธรรมพระกรรมฐาน

 กองทัพธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระในสมัยพระบุรพาจารย์แห่งยุค เล่าถึงประวัติของคณะสงฆ์ธรรมยุต ความเป็นมาของพระธุดงคกรรมฐานในประเทศไทย และการเผยแผร่ธรรมของคณะพระกรรมฐาน โดยพระญาณวิศิษฏ์ ( สิงห์ ขันฺตยาคโม ) พระอริยคุณาธาร ( เส็ง ปุสฺโส ) จากนิตยสารโลกทิพย์ ฉบับที่ ๒๗ ปีที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

วัดป่าบ้านหนองผือ เล่าถึงประวัติความเป็นมาพร้อมภาพประกอบของวัดป่าบ้านหนองผือ ( ปัจจุบัน วัดป่าภูริทัตตถิราวาส ) คัดจากหนังสือบูรพาจารย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒

ถ้ำสาริกา : อนุสรณ์แห่งความกล้าหาญในธรรม วัดถ้ำสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

ปกิณกธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น เล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าสนใจในช่วงที่ท่านจำพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองผือ ช่วง ๕ พรรษาสุดท้าย คัดจากหนังสือบูรพาจารย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒

เคลื่อนขบวนสู่ความจริง เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงปัจฉิมสมัยขององค์หลวงปู่ ขณะอาราธนาองค์หลวงปู่จากวัดป่าบ้านหนองผือสู่วัดป่าสุทธาวาส คัดจากหนังสือบูรพาจารย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒

ยามปัจฉิมกาลหลวงปู่มั่น พรรณนาถึงเหตุการณ์ในช่วงสุดท้ายของชีวิตหลวงปู่มั่น

อุปนิสัยท่านพระอาจารย์มั่น บันทึกโดยหลวงปู่หลุย จนฺสาโร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเสด็จมาสืบข้อเท็จจริง ในกรณีเมื่อมีผู้กล่าวหาถึงความประพฤติของพระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ

ตามรอยเส้นทางธรรม ๙ ปีสุดท้ายในสกลนคร ร่วมเดินไปยังดินแดนแห่งธรรม "สกลนคร " เว็บไซต์หลวงปู่มั่นฯ ภูมิใจนำเสนอ

หนังสือ รวมหนังสือที่ผู้จัดทำเว็บไซต์ใช้ในการรวบรวมประวัติ ธรรมะ และรูปภาพหลวงปู่มั่น แนะนำหนังสือที่จะใช้ค้นคว้าประวัติขององค์ท่านต่อไป

WWW.LUANGPUMUN.ORG